top of page

In Search of the Truth

       NOW ON AIR   

 

播出時間

粵語台 首播 週一至週日 18:45

             重播 週一至週日 9:00

播出時間

三藩市 首播 週二至週五 17:00

             重播 週二至週日 06:00

真情追踪——一檔情感紀實,情感宣洩疏導服務類的欄目,以追踪事件當事人的手法,揭示社會隱情,化解情感矛盾。選題偏重社會倫理,情感危機及家庭矛盾,講述的都是發生在觀眾身邊, 真實而極致的故事。

bottom of page